Home Kiến thức & kinh nghiệmVăn bản pháp luật Quy định mới về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

Quy định mới về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bởi webxaynha
Đất đang thế chấp ngân hàng vẫn được xây dựng nhà

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điểm mới của quy định đó là nhà ở riêng lẻ không có tầng hầm, chủ đầu tư được tự thiết kế.

Cụ thể, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình đối với nhà ở riêng lẻ trường hợp:

(a) Không có tầng hầm (quy định mới), có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2;

(b) Hoặc dưới 3 tầng;

(c) Hoặc có chiều cao dưới 12m.

Quản lý xây nhà ở riêng lẻ được quy định tại Điều 9 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

1 – Việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh.

2 – Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

a) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

b) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

c) Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện.

3 – Quản lý thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

a) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Khuyến khích chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

b) Đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm c khoản 2 Điều này việc thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

4 – Nội dung giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

a) Biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận.

b) Chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng.

c) Hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

d) Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

5 – Khác

Ngoài những quy định tại Điều này, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hiệu lực thi hành

Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 26/01/2021.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận